Poslednji korak u pripremi osnivačke dokumentacije za vaš d.o.o. jeste popunjavanje Prijave za registraciju poslovnih subjekata. Pošto je veoma značajno da ta prijava bude pravilno popunjena odmah preuzmite formu prijave i pažljivo je popunjavajte prateći naše instrukcije. Kroz formu ćemo se kretati po tačkama. Prijavu možete preuzeti popunjavanjem podataka na kraju teksta.

 1. Čekirati osnivanje

 2. Čekirati DOO

 3. Unijeti naziv firme, skraćeni naziv (samo pod uslovom ako ste ga odredili u Odluci o osnivanju), podatke o sjedištu poslovnog subjekta (pošto će ovi podaci biti javni možete preskočiti kontakt podatke)

 4. Naziv akta: Odluka o osnivanju društva; Broj i datum akta; OPU broj notaske ovjere sa Odluke o osnivanju i datum; Notar i broj akta notara: Ime i prezime notara, grad sjedišta notarske kancelarije i OPU broj sa Odluke o osnivanju 5. Upisati vlasništvo ako ste vlasnik poslovnog prostora ili zakup ako isti zakupljujete; Ako ste u vlastitom poslovnom prostoru unosite broj posjedovnog lista; Ako ste pod zakupom unosite broj ugovora o zakupu; Ime i prezime vlasnika ili naziv firme koja je vlasnik; JMBG vlasnika ili JIB firme koja je vlasnik

 6. Čekirati neodređeno vrijeme

 7. Unijeti ime i prezime osnivača, adresu prebivališta osnivača, broj dokumenta i matični broja (JMBG)

 8. Pod 9.1. i 9.2. unijeti ime i prezime osnivača, u novcu 1.00 KM, u novcu ukupno 1.00 KM, ukupno 1.00 KM, ukupno 1.00 KM, kapital 100%

 9. Čekirati privatni

 10. Čekirati domaći

 11. Iz odluke o osnivanju kopirati sve dijelatnosti koje ćete registoravati. Veoma je bitno da ne unosite sve djelatnosti odjednom, već da, pri prelasku na novu stranicu, kliknete +, čime ćete na novoj stranici dodati polje u koje ćete unositi preostale djelatnosti, za koje ćete opet, pri prelasku na novu stranicu dodati novo polje. Ako unos djelatnosti ne budete radili na ovaj način formular neće biti posložen kako treba.

 12. Unesete šifru pretežne (osnovne) djelatnosti, opis djelatnosti

 13. Unesete ”Spoljnotrgovinski promet u okviru i za potrebe registrovanih djelatnosti”

 14. Unesete ime i prezime direktora, JMBG, broj dokumenta, mjesto i datum izdavanja, adresu prebivališta, položaj (direktor), bez ograničenja ovlaštenja, u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu 15. 1. Odluka o osnivanju, 2. Odluka o imenovanju direktora, 3. Izjava o prihvatanju funkcije direktora, 4. OP obrazac za osnivača/direktora, 5. Ovjeren prepis LK za osnivača/direktora, 6. Uvjerenje o mjestu prebivališta za osnivača/direktora, 7. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama za osnivača, 8. Potvrda banke o uplati kapitala, 9. Prijava i taksa

 16. Čekirati ”Na šalteru APIF-a”, upisati ime i prezime, JIB, osnivač društva, adresa firme, mjesto, datum.

Prijavu odštampati u dva primjerka i potpisati. Uz istu priložiti svu pobrojanu dokumentaciju iz tačke 23. te je predati u APIF. Na jedan primjerak prijave će vam udariti prijemni pečat uz datum prijema. Vodite računa o tome da APIF sa strankama radi do 13h. Za nekih 4-5 dana na linku http://bizreg.esrpska.com/Home/PretragaPoslovnogSubjekta možete početi vršiti provjeru kako biste znali da li je registracija gotova ili ne. Ako se i nakon 7 dana naziv vaše firme ne pojavi u registru pozovite APIF kako biste provjerili stanje svoga predmeta, jer postoji mogućnost da je sudija donio nekakav zaključak kako bi se otklonili određeni nedostaci. U praksi smo imali i slučajeve da sudski referent jednostavno napravi previd, pa da vam onda sud zaključkom traži nešto šte ste već dostavili. U tom slučaju preporučujemo da odete do privrednog suda i da potražite referenta koji je radio na vašem predmetu kako biste razjasnili situaciju. Znalo se desiti da su nam iz registra, pri provjeri naziva, rekli da je određeni naziv slobodan, da bi sudija kasnije naložio da se izvrši promjena naziva, time i svih dokumenata, jer postoji sličan naziv. Dakle, čak i kada ste sigurni da ste sve napravili kako treba postoji određena vjerovatnoća da će sud ipak pronaći neku grešku.

Autor: Boris Kusturić

 

Od početka rada firme Virtuo d.o.o. Boris je osoba koja je saputnik klijentima u procesu osnivanja preduzeća. Nastoji da cijeli proces registracije klijentu učini jednostavnim, brzim i bezbrižnim.

Virtuo d.o.o.

www.virtuo.ba

FB: @virtuo.ba